เปิดตัวแล้ว สาวยะลาแก้มแดง

สาวยะลา ยึดมั่น”สร้างเด็กยะลาให้มีคุณภาพ” เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ กินยาวิตามินโฟลิกลดความพิการแต่กำเนิด หลัง สาธารณสุขยะลา เปิดตัว “โครงการสาวยะลาแก้มแดง มีลูกคุณภาพ ลดความพิการแต่กำเนิด”

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม Kick off Smart mom Smart Kids vit folic โครงการสาวยะลา แก้มแดง มีลูกคุณภาพ ลดความพิการแต่กำเนิด จ.ยะลา ปี 2560 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขยะลา จัดขึ้น เพื่อเน้นการสร้างกระแส ให้เกิดการรับรู้ผ่านภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยกันสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ให้ความสำคัญเข้าถึงวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ในหญิงวัยเจริญพันธ์ 20 -34 ปี ก่อนการตั้งครรภ์ 3 เดือน เพื่อช่วยลดความพิการแต่กำเนิดและทำให้แม่มีสุขภาพดีตลอดการตั้งครรภ์ ที่จะส่งผลต่อลูกเกิดมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ มี นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุข คู่สมรสใหม่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วม จำนวน 500 คน สำหรับกิจกรรมมีการแสดงบนเวที มอบ Giff set โฟลิก ให้คู่สมรสใหม่ 8 คู่ 8 อำเภอ และการประกาศ คำมั่นสัญญา เราจะสร้างเด็กยะลาให้มีคุณภาพ รวมทั้ง การจัดนิทรรศการให้ความรู้กิจกรรม Kick off Smart mom Smart Kids vit folic
นางวรรณา บุรี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดความพิการแต่กำเนิดของทารก และลดปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยเนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงไทยมีการศึกษาสูงขึ้น คนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานน้อยลง/ช้าลง ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยลดลง นอกจากนี้ ในปี 2558 พบอัตราการตายมารดา 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ร้อยละ 39 ทารกคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 10.4 ทารกเสียชีวิตจากภาวะความพิการแต่กำเนิด ร้อยละ 7 ทำให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหา“เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” และ ใน ปี 2560 จังหวัดยะลา พบ มารดาเสียชีวิต จำนวน 2 ราย คิดเป็น 53.68 ต่อการเกิดมีชีพแสน อัตราการตาย ปริกำเนิด ร้อยละ 7.85 อัตราเพิ่ม 1.62 หญิง ตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ขณะ11.56อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 45.31 เด็กพัฒนาการสมวัยร้อยละ 95.43และเด็กปฐมวัยมีปัญหาทุพโภชนาการ คือ พบเด็กเตี้ย ร้อยละ 8.10 (ไม่เกินร้อยละ 10) เด็กผอมร้อยละ 5.46 (ไม่เกินร้อยละ 5) ซึ่งเป็นปัญหา “แม่ซีดและเด็กผอม” ที่เกิดจากประชาชน ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการกินยา รวมทั้ง ขาดความรู้ ความเข้าใจการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อทารกและเด็กปฐมวัยในอนาคต โดยต้องได้รับสารอาหารที่จำเป็น โดยเฉพาะโฟเลต ธาตุเหล็ก และการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด และให้ลูกแข็งแรง มีคุณภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth